I.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ на електронния магазин www.whitening-bg.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. 1.Наименование на Доставчика: Крест Бг Комерс ЕООД

2.Седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. Зорница, бл.17, вх.А

 1. 3.Вписване в публични регистри:206041625

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e уеб-страница  на адрес www.whitening-bg.com, чрез която Ползвателите имат възможност за поръчка и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. 1.Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация. За целта ползвателите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес www.whitening-bg.com. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

Електронният магазин предоставя възможност за разглеждане и поръчка без задължителна регистрация и създаване на акаунт в базата данни на www.whitening-bg.com

 1. 2.Да получават информация за:

– продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
– информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
– правото на Ползвателя и условията и начина за упражняването му да се откаже от поръчка и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;
– всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно преди закупуването на стоката от Ползвателя.

 1. 1.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на Електронен магазин:

– да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, адрес, телефон, е-майл за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.
– не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
– доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Ползвателя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
– не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
Чл.11.Ползвателят се задължава:
– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и е-майл за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него стока;
– да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
– да получи стоката;
– с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
– да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 1. 3.Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 2. 4.Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащанe- наложен платеж или банков път.
 3. 5.Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.С акта на регистрацията си съответния ползвател дава съгласие да получава имейл кореспонденцията и информационен Бюлетин. В случай че не желае да получава имейл кореспонденция и рекламен Бюлетин, може да се откаже във всеки един момент и да информира Доставчика, като изпрати имейл на електронна му поща .
 4. 6.Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка. В тази връзка доставчикът публикува:

– описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.whitening-bg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Цените в електронния магазин на български език са в български лева с включен ДДС. 

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Обработването на поръчките се извършва до 16:00 от понеделник до петък . Срок на доставка на територията на Република България – до два работни дни.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

За поръчки над 60.00лв. Доставка не се заплаща.

 1. 1.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6. 

(1) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(2) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

 1. 1.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.whitening-bg.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

Чл.9.Доставчикът има право:

-да изпраща до Потребителя бюлетини с реклмани съобщения, за получаването на които Потребителятсе е абонирал;

– да получи от ползвателите съответните дължими суми за закупените артикули

Чл.10.Доставчикът се задължава да:

 – да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на www.whitening-bg.com  и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия

При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Ползвателя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответно

Чл.12. Ползвателят има право на:

– да получи поръчана от него стока на посочения от него адрес.

Отказ от договора и рекламация

1.Всеки потребител има право да върне или да замени своята поръчка в срок от 30 дни от датата на доставка без да има основателна причина

2. При отказ от договора потребителя трябва да достави обратно на продавача поръчката в ненарушен търговски вид.


3. Сумата се възстановява по банкова сметка на потребителя в срок до 7 работни дни.

4. Сума не се възстановява ако потребителят не е върнал продукта към продавача.

5. Продавача поема разходите за доставка при дефектни продукти, повреда при транспортиране и всички други обстоятелства причинени по вина на продавача.

6. При замяна на размера или смяна на продукта от потребителя се покриват доставките в двете посоки.

7. Доставката към продавача се осъществява от куриерска фирма. Ако срещате проблеми е нужно да се свържете с Доставчика на посоченият тел. номер на www.whitening-bg.com